Bezoek Minister Ori aan Nederland

Op uitnodiging van de Nederlandse Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Prof.Dr. Robbert Dijkgraaf, bracht Minister Prof.Dr. Henry Ori, van 11 tot 14 juni 2023, een tegenbezoek aan Nederland. Tijdens zijn werkbezoek werd met de andere Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dhr. Dennis Wiersma- belast met het primair en voortgezet onderwijs eveneens een Memorandum van Overeenstemming (MoU), ondertekend.

Zoals bekend werd eerder een MoU, op 9 juni 2023, in Suriname ondertekend op de Openbare School Hanna’s Lust, door Minister Ori met zijn Nederlandse Collega, Prof.Dr. Robbert Dijkgraaf-belast met het beroeps- en tertiair onderwijs.

Voornoemde MoU, omvat vier prioritaire thema’s van de tweejarig onderwijsagenda waaraan beide Partijen inhoud zullen geven. De vier inhoudelijke prioritaire onderwijsthema’s zijn:

(1). Versterking beleid en wettelijk kader in Suriname (zoals ondersteuning op wettelijk gebied; realisatie van SDGs doelstellingen en het vergroten van kansengelijkheid).

(2). Institutionele Capaciteitsversterking overheid (zoals uitwisseling tussen Nederlandse -en Surinaamse Inspectieapparaten; het beschikbaar stellen van beurzen voor korte stages; het beschikbaar stellen -indien nodig- van professionals terzake).

(3). Versterking van kwaliteit funderend onderwijs (zoals versterking ontwikkelingsgericht onderwijs; digitalisering van het onderwijs in de klas; uitwisseling ervaring op het gebied van meertaligheid in de klas; inzetten van onderwijs assistenten en vakleerkrachten).

(4). Betere aansluiting op de arbeidsmarkt en behoud (academisch) talent in Suriname (zoals het vergroten van het studiesucces van Surinaamse studenten binnen het koninkrijk; versterking/professionaliseren van leraren (bijscholing); het versterken van de kwaliteit van de lerarenopleiding en verzorgen van trainingen terzake; het bevorderen van onderzoek en vergroting wetenschapsbeoefening; post masteropleidingen helpen opzetten en het ondersteunen van biodiversiteit en duurzame productie van natuurlijke hulpbronnen).

Tijdens zijn bezoek aan Nederland bracht Minister Ori met zijn delegatie eveneens bezoeken aan het primair, – beroeps- en tertiair onderwijs. In dit verband werden bezoeken afgelegd aan een openbare school in Waddinxveen, Den Haag, het Zadkine -Regionaal Opleidingscentrum (MBO) en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voorts werd deelgenomen aan de Ministeriële bijeenkomst van de Taalunie en vond er een ontmoeting plaatst met het Diaspora Instituut Nederland (DIN). Met de ontvangende instellingen werden bilaterale afspraken gemaakt die aansluiten bij onderwijsagenda Suriname en Nederland.

Vermeldenswaard is dat met het DIN werd afgesproken om, op de meest korte termijn, een pilot project op te zetten ter ondersteuning van vijf scholen welke, na evaluatie, uitgebreid zal worden naar meerdere scholen in geheel Suriname.

Scroll to Top