Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Wees van harte welkom

Beste Bezoeker

Deze nieuwe website is bedoeld om de Surinaamse samenleving op de hoogte te houden over de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur in Suriname.

Voor de verschillende doelgroepen binnen het onderwijs te weten: leerkrachten, leerlingen en ouders hebben we de informatie centraal verzameld. De bedoeling is om zo duidelijk en gericht mogelijk informatie te verschaffen over alle ontwikkelingen die plaatsvinden. Zo proberen wij vanuit het ministerie sturing en duidelijkheid te bieden in en over het vernieuwingstraject binnen het onderwijs.

Gezien de situatie rond COVID-19 in Suriname, vindt u op deze website ook een overzicht van de maatregelen die getroffen zijn vanuit het ministerie om ervoor te zorgen dat het onderwijsproces doorgang vindt en prioriteit geniet.

Voor vragen en onduidelijkheden bestaat altijd de mogelijkheid contact op te nemen met ons.  Op onze contactpagina zijn de mogelijkheden weergegeven.

Belangrijke Links

Start met de onderstaande Infrormatie

Minister Ori tekent MoU met Nederlandse onderwijsministers

Tijdens een tegenbezoek aan Nederland tekende MinOWC minister Henry Ori en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dhr. Dennis Wiersma- belast met het primair en voortgezet onderwijs een Memorandum van Overeenstemming (MoU).

Eerder werd er, op 9 juni 2023 in Suriname, een MoU, ondertekend op de Openbare School Hanna’s Lust, door Minister Ori met zijn Nederlandse Collega, Prof. Dr. Robbert Dijkgraaf -belast met het beroeps- en tertiair onderwijs.

Voornoemde MoU, omvat vier prioritaire thema’s van de tweejarig onderwijsagenda waaraan beide Partijen inhoud zullen geven. De vier inhoudelijke prioritaire onderwijsthema’s zijn:

  1. Versterking beleid en wettelijk kader in Suriname (zoals ondersteuning op wettelijk gebied; realisatie van SDGs doelstellingen en het vergroten van kansengelijkheid).
  2. Institutionele Capaciteitsversterking overheid (zoals uitwisseling tussen Nederlandse -en Surinaamse Inspectieapparaten; het beschikbaar stellen van beurzen voor korte stages; het beschikbaar stellen -indien nodig- van professionals terzake).
  3. Versterking van kwaliteit funderend onderwijs (zoals versterking ontwikkelingsgericht onderwijs; digitalisering van het onderwijs in de klas; uitwisseling ervaring op het gebied van meertaligheid in de klas; inzetten van onderwijsassistenten en vakleerkrachten).
  4. Betere aansluiting op de arbeidsmarkt en behoud (academisch) talent in Suriname (zoals het vergroten van het studiesucces van Surinaamse studenten binnen het koninkrijk; versterking/professionaliseren van leraren (bijscholing); het versterken van de kwaliteit van de lerarenopleiding en verzorgen van trainingen ter zake; het bevorderen van onderzoek en vergroting wetenschapsbeoefening; post masteropleidingen helpen opzetten en het ondersteunen van biodiversiteit en duurzame productie van natuurlijke hulpbronnen).

Tijdens zijn bezoek aan Nederland bracht Minister Ori met zijn delegatie eveneens bezoeken aan het primair, – beroeps- en tertiair onderwijs. In dit verband werden bezoeken afgelegd aan een openbare school in Waddinxveen, Den Haag, het Zadkine -Regionaal Opleidingscentrum (MBO) en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voorts werd deelgenomen aan de Ministeriële bijeenkomst van de Taalunie en vond er een ontmoeting plaatst met het Diaspora Instituut Nederland (DIN). Met de ontvangende instellingen werden bilaterale afspraken gemaakt die aansluiten bij onderwijsagenda Suriname en Nederland.

Vermeldenswaard is dat met het DIN werd afgesproken om, op de meest korte termijn, een pilotproject op te zetten ter ondersteuning van vijf scholen welke, na evaluatie, uitgebreid zal worden naar meerdere scholen in geheel Suriname.

Openingstijden & Contact

+597-490-270

Voor hulp of inwinnen van informatie, neem gerust contact op met de Helpdesk Hulplijn.

Recent Nieuws

Heeft u een vraag? Maak dan contact met ons!